[lang_gl]autonomía de costumbres: wikileaks, controladores, ipad e ferramentas[/lang_gl][lang_es]autonomía de costumbres: wikileaks, controladores, ipad y herramientas[/lang_es]

[lang_gl]
Contrastando extremos na capacidade de comunicación:

a) éxito extremo na política de comunicación: WikiLeaks
Unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaniña enteira, esas si que é muiñada….
Foi a semana de WikiLeaks como fornecedor de novas, creador de actualidade, de axenda, de realidade. A información que ata hoxe só coñecíamos, e a trozos, cando xa morreran todos os implicados, e por medio de monografías históricas. Os argumentos da asignatura Relacións Internacionáis, de calquera grao de Humanidades. Pero agora en tempo real. Cambio de perspectiva: un pulo, en certa medida, cara á utopia de diplomacia de fonte aberta: todas as negociacións con luz e taquígrafos, e a Rede atendendo a cada palabra. En tempo real. Mentres non chega vamos preparando o camiño. Dirá vostede: non pode haber diplomacia open source. Ten que haber unha parte oscura, agochada, para que as argumentacións poidan ser. Pois non. Diplomacia deliberativa. Sorprende, ou non tanto, a intensidade da persecución: o dominio é eliminado do mapa, Amazon os bota da nube, PayPal os bota do “Pay Now”, ata o banco postal suizo ten doado atopar excusas para botalos fora. Pero o culebron non queda aí: temos réplicas do site completo por todas partes, hai un arquivo nos torrents cun “seguro de vida”, e xa se fala de horas ata a detención do heroi (mentres escribia, parece que ocorreu). Parécese todo demasiado a un argumento de cine. Demasiado parecido. Deixa a mesma impresión que as secuencias de persecución nos filmes de aventuras-espectáculo: esta feito pensando no videoxogo. Aqui pasa o mesmo: parece que o sucedido teña detrás un fio conductor que leva a un espectáculo multimedia… A fin de contas, non se revelou nada que non fora sabido, e moi poucos “danos colaterais” va a haber a raiz das filtracións. Eso sí: os cinco da fama (NYTimes, Spiegel, ElPais, LeMonde e TheGuardian) aumentaron ventas nestes dias. O xornalismo re-inventándose? Seguiremos atentos ao culebrón.

b) fracaso absoluto na comunicación: os controladores e as suas bagoas
Será certo que o goberno é tan maquiavélico como para forzar aos pobres controladores a tomaren unha medida desesperada? Mentres agardamos ás revelacións do caso no seguinte wikileaks, o que podemos saber é o que ocorreu, e o que nos contaron uns e outros sobre o que estabamos a ver. Un grupo de traballadores, elo debil da cadea do transporte aéreo, non quere perder “conquistas sociais” da sua loita sindical dos últimos dez anos. O seu xefe quere, como case todos os xefes, exprimilos un chisco máis. A paciencia ten un límite e finalmente actuan segundo o que interpretan como literalidade da letra escrita. E chegados a un punto, cumplidas as horas anuais acordadas, deixan de traballar. O goberno ponse farruco, militariza a función, consola aos 600.000 cidadáns atrapados no lio, e ameaza co cárcere. Fin do culebrón, polo de agora. E vamos seguir en Estado de Alarma ata novo aviso. Política de comunicación do goberno impecable; dos controladores, inexistente. O pouco que escoitamos deles, en jerga e patético: “sentarse a separar avións” (como quen debulla grans). Conclusión educativa para mentes tuteladas: “quen lle bota un pulso ao estado perde”. Aviso a navegantes…

c) comunications wanabee: para que sirve un ipad.
Para nada que non sirva un mobil. É pequeno para ver películas (sen falar do que supón ter que estar pendurado de iTunes para cargar calquera contido). É pequeno para escribir, de feito non sirve para escribir alén do que sirve un mobil “sen teclado”. Non se pode facer nada parecido a “traballo” no iPad. Mirar o correo? si, igual que no mobil. Navegar pola rede? un pouco mellor que no mobil. Xogar con aplicacións chorras? todo o que queiras, abofé. Ler libros? Penso que non, polo cansanzo que produce o brillo da pantalla. Ademáis é dificil de ter suxeito nas mans, esvara e sempre nos ten coa sensación de estar a piques de caer ao chan e esnaquizar, cousa fraxil. Despois tes o modelo de distribución de contidos: para todo tes que ir á tenda Apple, e pasar por caixa. Un espazo limitado no que se nos ofrecen as aplicacións de iphone como nativas, cando o seu tamaño de pantalla é o orixinal (hai un botonciño de “2x” que simplemente fai zoom, con pixeles grosos e todo). E, poñéndonos un pouco serios, non ten capacidade multitarea (!): cando pechas unha aplicación a aplicación pécha e non tes posibilidade de deixala “detrás”. Terrible. Sirve para ter no sofá mentres tes a tele acesa, e navegar con moitas limitacións pola rede (non podes ver ningún contido Flash: esquece videos de youtube, xogos…). Un dispositivo fraxil de navegación limitada. Non sei eu… Como non sexa meténdolle o Android…

d) comunicacións locais
E que máis, destes dias de “actualidade”? Synapse, unha ferramenta coa que case podemos prescindir do rato no escritorio: Ctrl+espacio e aparece un buscador “intelixente” no que só temos que escribir unhas poucas letras para chegar á aplicación, documento, directorio ou calquera outra cousa que andemos a precisar. E a constatación de que, estando desconectados do fio eléctrico, non é necesario ter o procesador a toda pastilla, que a bateria pode durar 6 horas en lugar de 3… Foi unha finde moi productiva: ate lle puiden meter man a un sistema de rotación de cultivos en bancais elevados. Xa sabemos que o papel o aguanta todo (sobre todo se é dixital). Despois chegará o tempo de romper o lombo, despois.
[/lang_gl]
[lang_es]
Contrastando extremos en la capacidad de comunicación:

a) éxito extremo en la política de comunicación: WikiLeaks
Ha sido la semana de WikiLeaks como suministrador de noticias, creador de actualidad, de agenda, de realidad. La información que hasta hoy solo conocíamos, y a trozos, cuando ya habían muerto todos los implicados, y por medio de monografías históricas. Los argumentos de una asignatura titulada Relaciones Internacionales, en cualquier grado de Humanidades. Pero ahora en tiempo real. Cambio de perspectiva: un empujón, en cierta medida, hacia la utopia de diplomacia de fuente abierta: todas las negociaciones con luz y taquígrafos, y la Red escuchando cada palabra. En tiempo real. Mientras no llega vamos preparando el camino. Dirá usted: non puede haber diplomacia de open source. Tiene que haber una parte oscura, oculta, para que las argumentaciones pueden darse. Pues no. Diplomacia deliberativa. Sorprende, o no tanto, la intensidad de la persecución: el dominio es eliminado del mapa, Amazon los echa de la nube, PayPal los echa del “Pay Now”, hasta el banco postal suizo encuentra excusas fáciles para quitárselos de enmedio. Pero el culebrón no queda ahí: tenemos réplicas del site completo por todas partes, hay un archivo en los torrents con un “seguro de vida”, y ya se habla de horas hasta la detención del héroe (mientras escribia, parece que ha ocurrido). Se parece todo demasiado a un argumento de cine. Demasiado parecido. Deja la misma impresión que las secuencias de persecución en las películas de aventuras-espectáculo: esta hecho pensando en el videojuego. Aqui pasa lo mismo: parece que lo sucedito tenga detrás un hilo conductor que lleva a un espectáculo multimedia… A fin de cuentas, no se ha revelado nada que no fuera sabido, y va a haber muy pocos “daños colaterales” a raiz de las filtraciones. Eso si: los cinco de la fama (NYTimes, DerSpiegel, ElPais, LeMonde e TheGuardian) aumentaron ventas en estos dias. El periodismo re-inventándose? Seguiremos atentos al culebrón.

b) fracaso absoluto en la comunicación: los controladores y sus lágrimas
Será cierto que el gobierno es tan maquiavélico como para forzar a los pobres controladores a tomar una medida desesperada? Mientras esperamos a las revelaciones del caso en el siguiente wikileaks, lo que podemos saber es lo que ha ocurrido, y lo que nos han contado unos y otros sobre lo que estábamos viendo. Un grupo de trabajadores, eslabón débil de la cadena del transporte aéreo, no quiere perder las “conquistas sociales” de su lucha sindical de los últimos diez años. Su jefe quiere, como casi todos los jefes, exprimirlos un poco más. La paciencia tiene un límite y finalmente actuan según lo que interpretan como al pie de la letra. Y llegados a un punto, cumplidas las horas anuales acordadas, dejan de trabajar. El gobierno se pone farruco, militariza la función, consuela a los 600.000 ciudadanos atrapados en el lío, y amenaza con la carcel. Fin del culebrón, por ahora. Y vamos a seguir en Estado de Alarma hasta nuevo aviso. Política de comunicación del gobierno impecable; de los controladores, inexistente. Lo poco que hemos escuchado de ellos, en jerga y patético: “sentarse a separar aviones” (como quien desgrana el montón). Conclusión educativa para mentes tuteladas: “quien le echa un pulso al estado, pierde”. Aviso a navegantes…

c) comunications wanabee: para qué sirve un ipad.
Para nada que no sirva un movil. Es pequeño para ver películas (sin hablar de lo que supone tener que estar colgado de iTunes para cargar cualquier contenido). Es pequeño para escribir, de hecho no sirve para escribir más allá de lo que sirve un movil “sin teclado”. No se puede hacer nada parecido a “trabajo” en el iPad. Mirar el correo? si, igual que en el movil. Navegar por la red? un poco mejor que en el movil. Jugar a aplicaciones chorras? todo lo que quieras, desde luego. Leer libros? Pienso que no, por el cansancio que produce el brillo de la pantalla. Además es dificil tenerlo sujeto en las manos, resbala y siempre tienes la sensación de que se te va a caer de la mano y se va a romper, cosa fragil. Después tienes el modelo de distribución de contenidos: para todo tienes que ir a la tienda Apple, y pasar por caja. Un espacio limitado en el que se nos ofrecen las aplicaciones de iphone como nativas, cuando su tamaño de pantalla es el original (hay un botocito de “2x” que simplemente hace zoom, con píxeles gordos y todo). Y, poniéndonos un poco serios, no tiene capacidad multitarea (!): cuando cierras una aplicación, la aplicación se cierra y no tienes posibilidad de dejarla “detrás”. Terrible. Sirve para tener en el sofá mientras tienes la tele encendida, y navegar con muchas limitaciones por la red (no puedes ver ningún contenido Flash: olvida los videos de youtube, juegos…). Un dispositivo fragil de navegación limitada. No se yo… Como no sea metiéndole el Android…

d) comunicaciones locales
Y qué más, en estos dias de “actualidad”? Synapse, una herramienta con la que podemos prescindir casi completamente del ratón en el escritorio: Ctrl+espacio y aparece un buscador “inteligente” en el que solo tenemos que escribir unas pocas letras para llegar a la aplicación, documento, directorio o cualquier otra cosa que necesitemos. Y la constatación de que, estando desconectados del cable eléctrico, no es necesario tener el procesador a toda pastilla, que la batería puede durar 6 horas en lugar de 3… Ha sido un finde productivo: hasta le he podido meter mano a un sistema de rotación de cultivos en bancales elevados. Ya sabemos que el papel lo aguanta todo (sobre todo si es digital). Después vendrá el tiempo de romper la espalda, después.
[/lang_es]

2 thoughts on “[lang_gl]autonomía de costumbres: wikileaks, controladores, ipad e ferramentas[/lang_gl][lang_es]autonomía de costumbres: wikileaks, controladores, ipad y herramientas[/lang_es]

Comments are closed.