[lang_gl]Tuits, maletas, e espiritualidade[/lang_gl][lang_es]Tuits, maletas y espiritualidad[/lang_es]

[lang_gl]
Dun tuit sobre maletas cheas fun ao tópico da maleta de fuxida, varios exemplos do “mundo das series”: Sarah Connor, Don Draper e Sheldon Cooper. No caso de Sarah Connor, a guerrilleira nai do lider na resistencia dos humanos fronte ás máquinas, é natural: sempre fuxindo dos Terminator, e sempre cargada de armas de gran calibre. No dun familiar de Don Draper tampouco é que me pareza raro: na escuridade da Gran Depresión, os hillbillies desarraigados precisaban ter a man a saida. No de Sheldon sorprendeume máis, pero a herdanza da sua nai non é pouco. Vostede ten unha maleta sempre lista para sair fuxindo? Dende cando non se estila eso na Vella Europa?

E falando de maletas, pensamos na escolla, e en rexeitar: os “kosher intelectuais”. Noutro tuit falouse de “relacións entre esquerda e ocultismo”. Non lin a fonte, pero apuntei as chaladuras da “permacultura dura” crendo máis ben que estabamos a falar da necesidade de espiritualidade, a calquera prezo, dos habitantes de espazos alternativos. En lugar de “permacultura dura” debera dicir “agricultura biodinámica”, polo peso da herdanza, outra vez, do fundador sobre a narración habitada: Steiner. Agora, despois de ler o artigo de ElDiagonal, vexo outra ollada: unha lista tópica de desafeccións e aliñamentos. Un outro catecismo para lectores preguiceiros. Unha ferramenta de facer contexto con apisonadora. Porque sacar de toda a vida de Steiner só a parafernalia astrolóxica é desbotar de máis.

Que informacion é “halal intelectual” para nós? Que RSS levamos na maleta, e sempre atopamos gratificante consumir? Nos 80, a revista MuyInteresante foi porta de entrada para esa relixión cientifista chamada “divulgación científica” que tantos usuarios ten. Non é a Terceira Lei de Clarke, a que di que “calquera tecnoloxía avanzada dabondo é imposible de diferenciar da maxia”? Que distancia hai entre ese kosher que consumimos, e un catecismo? Se non temos capacidade crítica, e seguimos os dictados da ministra Sinde, teriamos que aceptar o universo anglocéntrico HarryPotter como A Realidade? Se ben o budismo ten as suas organizacións problemáticas, hai moito aproveitable nel como manual de uso da mente, como guia de iluminación… E se o interesante fora aplicar ao espiritual o modelo de “xestión do caos” que estamos a aplicar na xestión de identidade na rede? E se o interesante fora non traballar “contra“, senon “a favor“? Ese sincretismo noso, de Prisciliano ao Xacobeo…! Esa maleta chea de estampitas! A Esperanza está aí fora, que decía Mulder
[/lang_gl]
[lang_es]
De un tuit sobre maletas llenas fui al tópico de la maleta de huida, varios ejemplos del “mundo de las series”: Sarah Connor, Don Draper y Sheldon Cooper. En el caso de Sarah Connor, la guerrillera madre del lider en la resistencia de los humanos frente a las máquinas, es natural: siempre huyendo de los Terminator, y siempre cargada de armas de gran calibre. En el de un familiar de Don Draper tampoco es que me pareza raro: en la oscuridad de la Gran Depresión, los hillbillies desarraigados necesitaban tener a mano la salida. En el de Sheldon me sorprendio más, pero la herencia de su madre non es poco. Usted tiene una maleta siempre lista para salir huyendo? Desde cuando no se estila eso en la Vieja Europa?

Y hablando de maletas, pensamos en la selección, y en rechazar: los “kosher intelectuales”. En otro  tuit se hablaba de “relaciones entre izquierda y ocultismo”. Sin leer la fuente, apunte hacias las chaladuras de la “permacultura dura” creyendo más bien que estabamos hablando de la necesidade de espiritualidad, a cualquier precio, de los habitantes de espacios alternativos. En lugar de “permacultura dura” debería haber dicho “agricultura biodinámica”, por el peso de la herencia, otra vez, del fundador sobre la narración habitada:  Steiner. Ahora, después de leer el artículo de  ElDiagonal, veo otra mirada: una lista de tópica de desafecciones y alineamientos. Otro catecismo para lectores vagos. Una herramienta de hacer contexto con apisonadora. Porque sacar de toda la vida de Steiner solo la parafernalia astrológica es desperdiciar lo más importante.

Qué información es “halal intelectual” para nosotros? que RSS llevamos en la maleta, y siempre encontramos gratificante consumir? En los 80 la revista MuyInteresante fue puerta de entrada para esa religión cientifista llamada “divulgación científica” que tantos usuarios tiene. No es la  Tercera Ley de Clarke, la que dice que “cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”? Que distancia hay entre ese halal que consumimos y un catecismo? Si no tenemos capacidad crítica, y siguiésemos los dictados de la ministra  Sinde, tendríamos que aceptar el universo anglocéntrico de HarryPotter como La Realidad. Si bien el  budismo tiene sus organizaciones problemáticas, hay mucho aprovechable en el como manual de uso de la mente, como guía de iluminación… Y si lo interesante fuese aplicar a lo espiritual un modelo de “gestión del caos” como el que estamos aplicando a la gestión de la identidad en la Red? Y si lo interesante fuese no trabajar “contra“, sino “a favor“? Ese sincretismo nuestro, de Prisciliano al Xacobeo…! Esa maleta llena de estampitas!! La Esperanza esta ahí fuera, que decía Mulder

[/lang_es]

Visualizar o mapa ampliado

3 thoughts on “[lang_gl]Tuits, maletas, e espiritualidade[/lang_gl][lang_es]Tuits, maletas y espiritualidad[/lang_es]

Comments are closed.